SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

La începutul lunii octombrie 2010, Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare Carol I şi compania Pluri Consultants România, a lansat un nou proiect strategic - Calitatea Europeană în Învăţământul Superior, POSDRU/86/1.2/S/62249. Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (axa prioritară 1, Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazată pe cunoaştere, domeniul major de intervenţie 1.2, Calitatea în învăţământul superior), s-a desfăşurat pe o perioadă de 3 ani la nivelul întregii ţări şi a urmărit şi realizat implementarea unor strategii care să asigure managementul calităţii în învăţământul superior. Prin acest proiect, Universitatea Spiru Haret a dorit să obţină creşterea competitivităţii şi a performanţei în învăţământul superior la nivel naţional.            

După trei ani de lansare, proiectul şi-a atins obiectivul general, acela de dezvoltare şi introducere la nivel naţional a unor strategii şi instrumente de asigurare a calităţii proceselor educaţionale în învăţământul superior. Astfel, în cadrul universităţilor partenere, s-au optimizat procesele educaţionale, s-au conturat, implementat  şi optimizat procese fiabile de asigurare şi îmbunătăţire perpetuă a calităţii, s-au introdus sisteme eficace de management al calităţii, s-au creat şi profesionalizat structuri responsabile de evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii, s-a acreditat un număr impresionant de programe de studiu de licenţă şi de masterat, s-au realizat sisteme de evaluare periodică a managementului universitar, s-au certificat şi livrat programe de formare în domeniul calităţii.     

Lecţiile învăţate pe parcursul proiectului au fost capitalizate în noile proceduri operaţionale şi de sistem, în noile Manuale ale Calităţii, ce au fost implementate în cele două universităţi partenere, în materialele dezvoltate pentru cele 5 programe de formare în domeniul calităţii, în numărul impresionant de metodologii şi instrumente dezvoltate, care au intrat deja în practica uzuală a cadrelor didactice şi a personalului suport din cele două universităţi, precum şi în modelul de excelenţă în consultanţă în domeniul învăţământului universitar dezvoltat de cel de-al doilea partener naţional.      

Pentru ca rezultatele şi lecţiile învăţate pe parcursul proiectului să producă efecte pe termen lung s-au identificat următoarele axe strategice ale planului de sustenabilitate: • monitorizarea permanentă a funcţionării sistemelor de management al calităţii implementate în cele două universităţi;  • continuarea demersului de îmbunătăţire permanentă a calităţii proceselor educaţionale, dar şi a proceselor de management, de suport şi de asigurare de resurse; • evaluarea periodică a calităţii şi luarea măsurilor de corecţie a abaterilor sesizate; • continuarea diseminării lecţiilor învăţate pe parcursul proiectului, prin formarea în calitate a cadrelor didactice din alte centre universitare; • capitalizarea capacităţilor de formare profesională continuă a personalului didactic din învăţământul superior, dobândite prin abordarea unor noi programe de formare care să conducă, prin rezultatele lor, la creşterea calităţii proceselor din universităţi; • capitalizarea capabilităţilor de evaluare a managementului universitar, prin certificarea unui centru de evaluare adresat managementului universitar din România. Contribuţia la atingerea obiectivelor orizontale ale proiectului.    

Proiectul Calitate Europeană în Învăţământul Superior şi-a propus şi a reuşit  ca prin activităţile sale să contribuie semnificativ la atingerea obiectivului general al axei prioritare 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.2.– « Calitate în învăţământul superior », dar, în acelaşi timp, să contribuie şi la atingerea obiectivelor orizontale ale POSDRU – egalitate de şanse, dezvoltare durabilă, inovare şi TIC, precum şi îmbătrânire activă.    Egalitatea de şanse presupune participarea egală a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială. În acest spirit, proiectul a asigurat participarea, fără discriminare, la programul de formare în domeniul calităţii a femeilor şi bărbaţilor din toate regiunile ţării. Astfel, s-a asigurat: • structura de organizare a celor două universităţi,  flexibilă şi eficace, acordă şanse egale la competenţe egale;• acces în echipa de management şi implementare a proiectului şi în grupul ţintă, atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor, fără discriminări de gen, zonă sau vârstă; • accesul femeilor la posturi de management strategic în cadrul echipei de management al proiectului.    

Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite posibilităţile de satisfacere a nevoilor viitorului. Astfel, proiectul Calitate Europeană în Învăţământul Superior conduce la o dezvoltare durabilă a celor trei parteneri prin acreditarea instituţională şi acreditarea sau menţinerea acreditării programelor de studii de licenţă sau de masterat, prin implementarea unor sisteme fiabile de management al calităţii şi prin dezvoltarea unui model de excelenţă în consultanţă acordată universităţilor din România.    

Abordarea creativă în implementarea activităţilor proiectului face diferenţa dintre un proiect bun şi un proiect de succes – cazul proiectului Calitate Europeană în Învăţământul Superior. Astfel, într-un univers conservator, cum este cel al educaţiei universitare, proiectul a venit cu o abordare inovativă a performanţei manageriale, implementând un extrem de performant proces de evaluare periodică a managementului. Tot în spirit inovator s-a evaluat calitatea proceselor educaţionale din cele două universităţi, concluziile anchetei de calitate fiind utilizate pentru a genera acţiuni de îmbunătăţire. Bune practici s-au cristalizat şi în alte domenii, cum sunt auditul organizaţional şi funcţional, formarea continuă în domeniul calităţii, acreditarea programelor de studiu de licenţă şi de masterat etc. Bunele practici astfel identificate vor putea fi multiplicate şi vor putea influenţa pozitiv partenerii, piaţa de educaţie universitară şi societatea, dincolo de dimensiunea proiectului propriu-zis.    

Atât sprijinirea abordărilor inovatoare, cât şi promovarea TIC în educaţia universitară - un domeniu în care Universitatea Spiru Haret  a excelat întotdeauna - vizează îmbunătăţirea competitivităţii celor două universităţi, crearea de noi locuri de muncă şi întărirea potenţialului de îmbunătăţire a calităţii.      

Având în vedere apariţia fenomenului de îmbătrânire demografică, este necesară iniţierea de modalităţi eficiente de promovare a îmbătrânirii active, deziderat atins şi de acest proiect. „Îmbătrânirea activă” poate fi susţinută prin asigurarea de oportunităţi de muncă pentru vârstnici, prin crearea de condiţii adecvate de muncă, îmbunătăţirea sănătăţii la locul de muncă, facilitarea accesului la formare profesională şi oferirea de stimulente pentru continuarea rolului activ pe piaţa muncii a vârstnicilor şi descurajarea pensionării anticipate.        

Promovarea şi susţinerea acestui obiectiv orizontal prezintă beneficii, atât pentru angajatori, prin: implicarea în echipe mixte a persoanelor cu vârste diverse, care combină avantajele competenţelor diferitelor grupe de vârstă, cât şi al angajaţilor în vârstă. În plus, există un impact pozitiv asupra tuturor angajaţilor, în ceea ce priveşte relaţiile dintre generaţii, şi asupra cunoaşterii şi atitudinilor faţă de colegii mai vârstnici. Astfel, Grupul Ţintă al proiectului a fost constituit fără discriminări de vârstă.